Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb

Vážení užívatelia webstránok tasteminty.com,

my, spoločnosť Owl Agency s. r. o., Kupeckého 5, 821 08 Bratislava, IČO: 46 915 826, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 85652/B by sme vás radi stručne informovali, ako budeme nakladať s vašimi osobnými údajmi, o našich povinnostiach a o Vašich právach. Zároveň by sme vás chceli ubezpečiť, že sme prijali vysoký štandard ochrany Vašich údajov, aby sme zabránili ich úniku či zneužitiu.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosíme, neváhajte sa na nás obrátiť.

Aké vaše osobné údaje budeme používať?

Budeme používať len také osobné údaje, ktoré sú potrebné na naplnenie účelu ich použitia. Predovšetkým pôjde o vaše identifikačné a kontaktné údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii na webstránke tasteminty.com.

Ďalej pôjde o údaje o vzniku, trvaní a zániku zmluvných vzťahov s tasteminty, v ktorých vystupujete, a iné údaje súvisiace s týmito vzťahmi.

Ak ste ilustrátorom, takýmito inými údajmi sú najmä údaje o vašich ilustráciách, o ich predaji vrátane počtu predaných ilustrácií, odmenách, ktoré vám máme uhradiť, či platobné spôsoby.

Ak si ilustrácie sťahujete, takýmito inými údajmi sú najmä údaje o stiahnutých ilustráciách a o vašich platbách.

Na aký účel budeme vaše osobné údaje používať?

Ak ste ilustrátorom, vaše osobné údaje budeme používať len na účel administrácie nášho vzájomného vzťahu, najmä na výpočet a úhradu vašich odmien.

Ak si ilustrácie sťahujete, vaše osobné údaje budeme najmä používať jednak na vybavenie vašej objednávky a na archivovanie vašich objednávok, aby ste si ich mohli prezerať vo vašom konte na tasteminty.com a jednak na to, aby sme pre vás pripravili vhodnú ponuku iných ilustrácií a aby sme vás za týmto účelom kontaktovali. Ak si ale zasielanie vhodných ponúk neželáte, pošlite nám email na help@tasteminty.com.

Ako získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame najmä priamo od vás pri registrácii alebo administrácii vášho konta na tasteminty.com alebo pri komunikácii s vami. Niektoré údaje získavame priamo z poskytovania našich služieb, ako napríklad uploadované alebo stiahnuté ilustrácie.

Ste povinná/ý poskytnúť nám vaše osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak nám však tieto údaje neposkytnete, nebudeme Vám môcť poskytnúť naše služby. Na ich poskytnutie ich totiž nevyhnutne potrebujeme. Napríklad bez poskytnutia údajov vám nemôžme zriadiť na tasteminty.com konto, prostredníctvom ktorého môžete uploadovať alebo sťahovať ilustrácie.

Budú vaše osobné údaje zverejnené?

Vaše údaje nebudeme zverejňovať.

Budú vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám?

Vaše údaje budeme poskytovať len rôznym inštitúciám, pri ktorých to vyžadujú právne predpisy, napr. Policajnému zboru, alebo, ak to bude nevyhnutné, osobám s ktorými budeme rokovať o predaji tasteminty.com. Rovnako vaše údaje môžeme poskytnúť tretím osobám, ak je to nevyhnutné pre splnenie našich vzájomných práv a povinností, napr. platobným inštitúciám.

Ak ste si stiahli ilustráciu, Vaše údaje môžeme poskytnúť jej autorovi, ak tvrdí, že jeho práva alebo túto zmluvu porušujete.

Taktiež môžeme zveriť spracúvanie Vašich údajov tretej osobe – tzv. sprostredkovateľovi – napr. dodávateľovi, ktorý sa bude technicky starať o databázu údajov, resp. o tasteminty.com. Táto tretia osoba však nemôže využívať údaje pre vlastné potreby a môže ich spracúvať len na základe zmluvy s nami. Bude vždy dbať, aby Vaše údaje boli chránené, a z tohto dôvodu si budeme vyberať len dôveryhodných partnerov.

A čo cookies?

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tasteminty.com ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma, kontrast a iné nastavenia zobrazovania, alebo že ste už vykonali nejaký úkon, napr. vložili obrázok do nákupného košíka, schválili cookies), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Informácie ukladané v súboroch cookie sa však nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou.

Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie tasteminty.com, ale poskytuje vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali. Podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.

Aké sú vaše práva súvisiace s osobnými údajmi?

V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov môžete na základe písomnej žiadosti od nás vyžadovať najmä

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod uvedeného zákona,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona.

Pri podozrení, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môžete podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

Vašim vyššie uvedeným požiadavkám Vyhovieme a budeme Vás písomne informovať najneskôr do 30 dní od ich prijatia.